„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
31 tomas. Turinys
Spausdinti
V. KULAKOVAS
VI–XIII a. prūsų chronologija (Suvorovo kapinyno duomenimis)

V. ANDRIULIS
Smurtinė mirtis ir baudžiamoji politika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje iki XV a. vidurio

S. LAZUTKA
L. ULVYDAITĖ
Teisinės įkaito normos Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) ir jų šaltiniai

A. VASILIAUSKIENĖ
Antrojo Lietuvos Statuto Počajevo nuorašo paleografija

A. BUMBLAUSKAS
Bažnyčių padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje reformacijos metu (XVI a. antroji pusė)

S. JEGELEVIČIUS
Archyvų ir kitų dokumentų saugyklų organizavimas Vilniuje XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje

V. KNIŪRAITĖ
1922 m. buržuazinės žemės reformos fondo sudarymas

L. MELNIKAS
Meno istorinis procesas ir jo lokalizacija