„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
19-1 tomas. Turinys
Spausdinti
Z. PILKAUSKAS
Istorijos mokymo tikslai ir turinys respublikos bendrojo lavinimo mokyklose 1940–1941 metais

A. BACYS
Komunistų internacionalo vykdomojo komiteto Lenkijos ir Pabaltijo šalių sekretoriato pozicija Lenkijos ir Lietuvos konflikto klausimu 19–1928 metais

A. GAIGALAITĖ
Miškų ūkis Lietuvos buržuazijos ekonominėje politikoje

L. ŠABAJEVAITĖ
Vilniaus Stepono Batoro universiteto Rytų Europos istorijos bei vidurinių amžių istorijos ir pagalbinių istorijos disciplinų katedrų veikla (1919–1939 m.)

G. DZEMIONAS
Seinų ir Suvalkų krašto gyventojų dinamika 1868–1898 metais

A. ENDZINAS
Apie specialųjį mokslą Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje XVIII a. antroje pusėje

P. DUNDULIENĖ
V. ŠČEMELIOVAS
Lietuvių liaudies oro spėjimai