„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
17-1 tomas. Turinys
Spausdinti
J. JARMALAVIČIUS
Tarybų Lietuvos darbo žmonių ateistinis auklėjimas baigiamuoju socializmo kūrimo laikotarpiu (1952–1958 m.)

L. TAPINAS
Dokumentinis filmas kaip istorijos šaltinis

B. VONSAVIČIUS
Kolūkių dokumentai –šaltinis Lietuvos TSR kolektyvizacijos istorijai (1945–1955 m.)

S. ČEPULIENĖ
Lietuvos KP veikla, atkuriant ir išvystant profsąjunginį judėjimą pirmaisiais fašistinės diktatūros metais (1927–1931)

V. LAURAITIS
Klerikalinių organizacijų kūrimasis ir jų reakcinis vaidmuo politiniame Lietuvos gyvenime 1905–1907 metais

J. GORELIKAS
J. Uborevičius – karinis pedagogas

B. DUNDULIS
Antibaudžiavinis Lietuvos valstiečių judėjimas 1812 m.

P. DUNDULIENĖ
Arklys Lietuvių liaudies pasaulėjautoje