„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
8 tomas. Turinys
Spausdinti
R. KRUTULYTĖ
Tarybų Lietuvos kolūkių šefavimas ištisinio kolektyvizavimo laikotarpiu (1949–1951 m.)

A. STRAŽAS
Pastabos apie kai kurias imperialistinio „Ostforšungo“ kryptis

S. IVANAUSKAITĖ
Vietinių tarybų valdžios organų veikla, likviduojant hitlerinės okupacijos padarinius ir ruošiant prielaidas socialistiniam tarybų Lietuvos žemės ūkio pertvarkymui (1944–194 m.)

G. JUKNIENĖ
Lietuvos socialdemokratų partijos pažiūrų agrariniu bei valstiečių klausimu kritika (1920–1926 m.)

A. STRAŽAS
Pangermanizmo įtaka oficialiajai kaizerinės Vokietijos politikai „Oberosto žemės“ istorijos šviesoje (1915–191)

R. VĖBRA
Pravoslavų dvasininkija ir nacionalinė priespauda Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje

B. DUNDULIS
Politinis ir karinis Lietuvos konfliktas su Lenkija (1430–1432 m.)

P. DUNDULIENĖ
Arklo atsiradimas ir raida Lietuvoje